Warunki ograniczonej gwarancji na sprzęt 3Dconnexion

Okres gwarancji: aktualne produkty

Trzy (3) + jeden (1) lata:
SpaceMouse Enterprise
Aby uzyskać dodatkowy rok gwarancji, należy zarejestrować produkt w okresie 90 dni od daty zakupu. Dowód zakupu może być wymagany

Trzy (3) lata:
SpaceMouse Pro Wireless, SpaceMouse Pro, SpaceMouse Wireless, SpaceMouse Compact, CadMouse Pro Wireless, CadMouse Pro Wireless Left, CadMouse Pro, CadMouse Compact Wireless, CadMouse Compact, CadMouse Pad, CadMouse Pad Compact, Keyboard Pro with Numpad

Okres gwarancji: produkty wycofane ze sprzedaży

Trzy (3) lata:
SpaceExplorer, SpacePilot, SpacePilot Pro, CadMan, SpaceBall 4000, SpaceBall 5000, SpaceMouse Plus USB, SpaceMouse Plus XT USB, SpaceMouse Classic USB

Dwa (2) lata:
CadMouse, CadMouse Wireless, SpaceNavigator, SpaceNavigator for Notebooks, SpaceTraveler

Ograniczona gwarancja

3Dconnexion gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony produkt sprzętowy firmy 3Dconnexion będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres czasu określony na opakowaniu produktu, i/lub zawarty w dokumentacji użytkownika, i/lub określony w poprzednim akapicie, liczony od daty zakupu.

Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez obowiązujące prawo, niniejsza gwarancja jest niezbywalna i jest ograniczona do pierwotnego nabywcy i kraju, w którym produkt został zakupiony.

Niniejsza ograniczona gwarancja, ani żadna gwarancja innego rodzaju, nie obejmują subiektywnych ani estetycznych aspektów produktu. Niniejsza gwarancja daje nabywcy prawa, przysługiwać mu mogą także inne prawa wynikające z obowiązującego prawa lokalnego.

Po upływie okresu gwarancji, nabywcy nie przysługują żadne prawa wynikające z gwarancji lub innych warunków odnośnie stwierdzonych wad.

Środki zaradcze

Całkowita odpowiedzialność 3Dconnexion oraz wyłączne prawo nabywcy do zadośćuczynienia, polegać będzie – według uznania 3Dconnexion – na: (1) naprawie lub wymianie produktu, lub (2) zwrotu zapłaconej za produkt kwoty pieniężnej, pod warunkiem, że produkt zostanie zwrócony wraz z dowodem zakupu do punktu jego sprzedaży lub innego miejsca wyznaczonego przez 3Dconnexion. Gwarancja na wymieniony produkt ważna będzie przez okres, który pozostał z pierwotnej gwarancji lub na okres trzydziestu (30) dni od daty otrzymania wymienionego produktu – wybrać należy okres dłuższy – lub jakikolwiek dodatkowy okres czasu mający zastosowanie w przepisach obowiązującego prawa.

Opłaty za wysyłkę i opłaty manipulacyjne mają zastosowanie tylko tam, gdzie jest to wyraźnie określone w przepisach obowiązującego prawa.

3Dconnexion nie udziela żadnych gwarancji dotyczących innych usług świadczonych w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji oraz zrzeka się wszelkich obowiązków (jeśli takie zaistnieją) wynikających z fachowych działań lub braku zaniedbań w zakresie takich usług.

Wyłączenia

Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów lub szkód wynikłych z: (1) wypadku, nadużycia, nieprawidłowego zastosowania lub jakiejkolwiek nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub demontażu; (2) niewłaściwej eksploatacji lub konserwacji, użytkowania niezgodnie z instrukcjami lub podłączenia do niewłaściwego zasilania; (3) wykorzystania materiałów eksploatacyjnych, takich jak wymiana baterii, nie dostarczonych przez firmę 3Dconnexion, chyba że takie ograniczenia są zabronione przez obowiązujące prawo.

Wsparcie gwarancyjne

Firma 3Dconnexion jest gwarantem w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z gwarancji, należy skontaktować się z firmą 3Dconnexion, łącząc się z działem “Pomoc techniczna” w naszej stronie internetowej.

Klient powinien także:

1. przedstawić wiarygodny dowód zapłaty, paragon lub fakturę (lub kopię) z wyraźną datą, potwierdzające, że jest beneficjentem ograniczonej gwarancji i że żądanie naprawienia szkody jest dokonywane w okresie gwarancyjnym;

2. postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wysyłki i innymi wytycznymi dostarczonymi przez firmę 3Dconnexion, jeśli okaże się, że cały lub część urządzenia wymaga zwrotu. Warunkiem skorzystania z pomocy gwarancyjnej jest dostarczenie artykułu w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, które zapewnia odpowiednie zabezpieczenie sprzętu, do miejsca określonego przez firmę 3Dconnexion.

Jeśli wymagana będzie inna procedura, firma 3Dconnexion przedstawi odpowiednie instrukcje.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować opóźnienia, konieczność poniesienia dodatkowych opłat lub unieważnienie gwarancji.

Niniejsza ograniczona gwarancja daje klientowi określone prawa; zastosowanie mogą mieć również inne prawa, które różnią się od jurysdykcji do jurysdykcji. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej ograniczonej gwarancji jest zabronione przez takie prawa, staje się ono nieważne, a pozostała część gwarancji pozostaje w mocy i ma zastosowanie, jeśli jej alokacja ryzyka nie jest znacząco zakłócona.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO, 3DCONNEXION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO, UTRATY ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DANYCH (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ANI STRATY HANDLOWE, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK JAWNYCH CZY UKRYTYCH GWARANCJI NA PRODUKT, NAWET JEŚLI FIRMA 3DCONNEXION ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Okres gwarancji dorozumianych

Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYZNACZONEGO PRZEZ PRAWO LOKALNE, WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE LUB WARUNKI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA WYRAŹNEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ.

Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenia co do długości trwania gwarancji domniemanej, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Narodowe Prawa Ustawowe

Konsumenci mogą korzystać ze swoich praw wynikających z obowiązującego ustawodawstwa krajowego regulującego sprzedaż towarów konsumenckich. Na prawa te nie mają wpływu warunki opisane w niniejszej ograniczonej gwarancji.

Brak innych gwarancji

Żaden dystrybutor, partner, reseller czy pracownik firmy 3Dconnexion nie ma prawa wprowadzać żadnych modyfikacji, rozszerzeń czy załączników do niniejszej gwarancji.