Polityka prywatności

Prywatność naszych klientów jest dla nas ważna.

Firma 3Dconnexion SAM, jako spółka holdingowa Grupy 3Dconnexion, działająca w roli administratora danych („3Dconnexion”, „Grupa” lub „Firma”), przygotowała niniejszą politykę prywatności („Polityka”), by klienci mogli zrozumieć, w jaki sposób ich dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia im korzystania z tej strony internetowej („Strona”) oraz powiązanych usług, w tym usług e-commerce („Usługi”), zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych lub RODO – dalej jako „Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych”).

Prosimy o zapoznanie się z tą stroną i, w razie pytań lub wątpliwości, o kontakt z nami pod adresem:
privacy(at)3dconnexion.com

Prosimy pamiętać, że kontaktować się także można z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych Grupy pod adresem:
DPO(at)3dconnexion.com

1. Kogo i czego dotyczy niniejsza Polityka?

Firma jest administratorem danych osobowych (tj. wszelkich informacji odnoszących się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zwanej osobą, której dane dotyczą) zgromadzonych od konsumentów za pośrednictwem Strony internetowej i Usług, które są przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka oraz nasze Zasady dotyczące plików cookie dotyczą przetwarzania danych osobowych wszystkich naszych użytkowników, w tym także tych, którzy korzystają ze Strony internetowej lub Usług i nie posiadają konta. Warunki niniejszej Polityka należy poznawać łącznie z Zasadami dotyczące plików cookie oraz Regulaminem.

Należy pamiętać, że niektóre z naszych Usług na Stronie internetowej mogą być powiązane ze stronami zewnętrznymi obsługiwanymi przez strony trzecie prowadzące działania, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności. Aby dowiedzieć się więcej, należy sprawdzić odpowiednie zasady dotyczące prywatności w odniesieniu do zewnętrznych usług.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Firma gromadzi:
(1) dane dobrowolnie udostępnione Firmie przez użytkowników,
(2) dane o działaniach podczas dostępu i korzystania ze Strony internetowej lub Usług oraz
(3) dodatkowe informacje, w zależności od przypadku.

W szczególności Firma gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i inne informacje rejestracyjne, na przykład podawane bezpośrednio przy zakupie produktów ze sklepu online, pobierania darmowego oprogramowania, rejestracji nowych produktów, udziału w konkursie albo loterii lub logowania się na stronie, gdy wymaga to uprzedniej autoryzacji.

3Dconnexion może także gromadzić: informacje finansowe do naliczenia opłat za produkty lub usługi kupione online poprzez Stronę internetową lub Usługi; informacje z innych źródeł, takie jak informacje dostępne publicznie w mediach społecznościowych lub w komercyjnych bazach danych.

Firma nie gromadzi i nie przetwarza specjalnych kategorii danych osobowych, dlatego prosimy o nieprzesyłanie i o nie udostępnianie informacji uwzględnionych w specjalnych kategoriach danych osobowych (np. informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądy polityczne, wyznanie i przekonania, dane medyczne, informacje o karalności lub członkostwie w związkach zawodowych) na Stronie internetowej, za pośrednictwem Usług lub w inny sposób.

3. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy w następujących celach:

a) umożliwienia korzystania ze Strony internetowej i Usług, przetwarzania płatności lub zamówień;

b) prowadzenia pomiarów i poprawiania Usług oraz ich istotnych funkcji;

c) poprawiania doświadczeń użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej lub Usług;

d) zapewnienia obsługi klienta oraz odpowiadania na zapytania, w zależności od przypadku;

e) zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, reagowania na żądania ze strony władz publicznych lub rządowych;

f) ochrony praw Firmy, gdy Firma w dobrej wierze uznaje, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, aby: (1) chronić jej prawa lub je egzekwować; (2) chronić bezpieczeństwo i prywatność użytkowników Strony internetowej lub Usług; (3) chronić się przed ewentualnymi nadużyciami lub zagrożeniami;

g) finalizacji fuzji lub sprzedaży aktywów, gdy przekazanie informacji na temat klientów do strony lub stron transakcji stanowi część tejże transakcji;

h) po wyrażeniu dodatkowej zgody i bez uszczerbku dla naszych uzasadnionych interesów, gdy jest to dozwolone przez Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, aby wysyłać dostosowane informacje marketingowe za pośrednictwem środków zautomatyzowanych (np. e-mail, sms, mms, faks, rozmowa telefoniczna z automatem) oraz niezautomatyzowanych (np. listy i rozmowy telefoniczne z operatorem);

i) po wyrażeniu dodatkowej zgody, aby udostępniać dane osobowe klientów zaufanym partnerom biznesowym w celu otrzymywania od nich informacji marketingowych i promocyjnych.

Jeśli dane na Państwa temat nie są danymi osobowymi lub zostały należycie zanonimizowane, możemy używać ich w dodatkowych celach lub udostępniać je stronom trzecim, w zależności od przypadku.

4. Na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

a) Część 3, litery od a) do d) niniejszej Polityki, ponieważ jest to konieczne do prowadzenia Strony internetowej oraz świadczenia Usług;

b) Część 3, lita e) niniejszej Polityki, ponieważ jest to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem;

c) Część 3, litery od f) do g) niniejszej Polityki, ponieważ jest to oparte na uzasadnionych interesach Spółki, w zależności od przypadku;

d) Część 3, litera h) oraz i) niniejszej Polityki, gdy odbywa się to po wyrażeniu dodatkowej zgody oraz, gdy to możliwe i stanowi alternatywę dla zgody, w oparciu o uzasadniony interes Firmy. Te czynności przetwarzania danych nie są obowiązkowe i można wyrazić sprzeciw lub cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprzez procedury opisane w Części 10 niniejszej Polityki.

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Firma będzie przetwarzać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów, zgodnie z Częścią 3 powyżej. W każdym przypadku stosuje się następujące okresy przechowywania danych:

a) dane zgromadzone dla celów opisanych w Części 3, litera a) do d), będą przechowywane tylko przez okres konieczny do korzystania ze Strony internetowej lub Usług;

b) dane zgromadzone dla celów opisanych w Części 3, litera e), będą przechowywane przez dziesięć (10) lat, aby reagować na prośby osób, których dane dotyczą oraz aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, w zależności od przypadku;

c) dane zgromadzone dla celów opisanych w Części 3, litera f) i g), będą przechowywane tylko w celu osiągnięcia uzasadnionych interesów Firmy;

d) dane zgromadzone dla celów opisanych w Części 3, litera h) i i), będą przechowywane tylko przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, nie dłużej niż trzy (3) lata;

e) dane zgromadzone dla celów opisanych w Części 3, litera i), będą przechowywane zgodnie z zasadami i okresami przechowywania, które zostały przyjęte przez nasze zaufane strony trzecie działające w roli administratora danych.

6. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

W odniesieniu do wyżej wymienionych celów dane są przetwarzane za pomocą środków elektronicznych oraz ręcznie, a także są chronione przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa. W tym zakresie, mimo iż Firma używa odpowiednich środków administracyjnych, technicznych, fizycznych i osobowych do ochrony danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nieupoważnionym użytkowaniem, ujawnieniem lub zmianami, nie może zagwarantować wykluczenia wszystkich możliwych zagrożeń cyfrowych.

7. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dla celów zgodnych z tymi, które wymieniono w Części 3 niniejszej Polityki, Firma może udostępniać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zgodnie z postanowieniami Części 7 poniżej:

a) Inne firmy z Grupy, w zależności od przypadku;

b) Zewnętrzni dostawcy usług, którym powierzono działania przetwarzania, wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane, gdy wymagają tego Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (np. dostawcy usług w chmurze, inne podmioty w ramach grupy, dostawcy usług istotnych w zakresie świadczenia lub wspierania Usług, czyli, między innymi, firmy świadczące usługi IT, eksperci, konsultanci i prawnicy – firmy powstałe w wyniku fuzji, podziału lub innych przekształceń);

c) Odpowiednie organy państwowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami;

d) Zaufani partnerzy biznesowi po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

8. Czy dane osobowe klientów są przekazywane za granicę?

Dane osobowe klientów mogą być przekazywane do krajów EOG, jak również za granicę, zwłaszcza do USA.

Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za podmioty zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodny z normami obowiązującym w EOG. Pełna lista tych krajów jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Należy pamiętać, że podczas przekazywania danych osobowych klientów Firmy poza granice EOG zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z Obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

9. Osoby niepełnoletnie.

Ta Strona internetowa nie jest adresowana do osób poniżej 18 roku życia, a Firma świadomie nie gromadzi danych osobowych od osób niepełnoletnich..

10. Jakie prawa mają użytkownicy w związku ze swoimi danymi osobowymi?

W dowolnym momencie i bez ponoszenia dodatkowych opłat klienci Firmy mogą skorzystać z następujących praw:

a) prawo do uzyskania informacji na temat celu i sposoby przetwarzania;

b) prawo dostępu do danych;

c) prawo do uzyskania kopii danych przechowywanych za granicą oraz informacji dotyczących miejsca, w którym są przechowywane;

d) prawo do zaktualizowania, poprawienia lub integracji danych;

e) prawo do usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych;

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, częściowo lub w całości, także, jeśli odbywa się to w zautomatyzowany sposób, uwzględniając profilowanie;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

i) prawo do skontaktowania się z Inspektorem ds. ochrony danych, w zależności od przypadku;

j) prawo do wniesienia skargi do właściwego krajowego urzędu ds. ochrony danych lub do organu sądowego. Prosimy pamiętać, że główna siedziba Grupy znajduje się w Monako, dlatego odpowiednim urzędem ds. ochrony danych jest Monako.

k) prawo do przenoszenia danych (tj. otrzymania elektronicznej kopii danych osobowych w celu przeniesienia ich do siebie lub innego administratora).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem privacy(at)3dconnexion.com lub skontaktowanie się Inspektorem ds. ochrony danych osobowych Grupy pod adresem DPO(at)3dconnexion.com.

11. Google reCAPTCHA

W celu zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych przy składaniu formularzy, w niektórych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA stworzonej przez firmę Google Ireland Limited, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street 4, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Ta funkcja służy do rozróżnienia czy dane są wprowadzane przez osobę fizyczną czy przez robota i stanowią nadużycie w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania. Usługa polega na przesłaniu adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google w ramach usługi reCAPTCHA do Google i jest przeprowadzana zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o GDPR, w oparciu o nasze uzasadnione interesy i indywidualną wolę działania w Internecie, w celu zapobiegania nadużyciom i spamowi. Korzystanie z Google reCAPTCHA może również prowadzić do transferu danych osobowych na serwer Google LLC w USA.

W przypadku przesyłania danych osobowych do Google LLC z siedzibą w USA, Google LLC posiada certyfikat na amerykańsko-europejską konwencję o ochronie danych osobowych „Ochrona prywatności”, która jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

Więcej informacji o Google reCAPTCHA i polityce prywatności Google można znaleźć na stronie: www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12. Zmiany i aktualizacje

Niniejsza Polityka obowiązuje od daty podanej we wprowadzeniu. Firma może zmienić i/lub uzupełnić tę Politykę także w drodze załączników i/lub dodatków do Obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Użytkownicy będą regularnie informowani o takich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.