Warunki handlowe

§ 1 Zakres

(1) Niniejszy Regulamin określa warunki umowne regulujące relację prawną między użytkownikiem i firmą 3Dconnexion, za wyjątkiem, gdy takie zasady są zmieniane lub uzupełniane przez pisemną umowę zawartą między stronami. Użytkownik zawiera stosunek umowny wyłącznie z firmą 3Dconnexion. Logując się na naszej stronie internetowej, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin wraz ze zmianami jako obowiązujący i wiążący.

(2) Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach tego Regulaminu na piśmie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. O ile użytkownik nie poinformuje nas o sprzeciwie wobec zmian w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiana zostaje uznana za zaakceptowaną. W przypadku takiej zmiany użytkownik zostanie jeszcze raz poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu.

(3) Niniejszy Regulamin jest częścią całości, która obejmuje Politykę prywatności oraz Zasady dotyczących plików cookies, dotyczącej przetwarzania danych osobowych klienta.

§ 2 Zamówienia, dane klienta

(1) Odpowiedni produkt można przenieść do koszyka bez konieczności dokonywania zakupu, klikając przycisk „Koszyk”. Klikając przycisk „Koszyk”, w dowolnym momencie można przejrzeć zawartość koszyka bez obowiązku dokonywania zakupu. Każdy produkt można usunąć z koszyka w dowolnym momencie, klikając przycisk „Usuń”. W przypadku chęci dokonania zakupu należy kliknąć przycisk „Kolejny krok”. Zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych oraz metody płatności, a następnie o przeczytanie i zaakceptowanie informacji dla klienta oraz Regulaminu. W dowolnym momencie finalizacji zamówienia można kliknąć przycisk „Prześlij zamówienie” lub anulować zamówienie.

(2) Kliknięcie przycisku „Prześlij zamówienie” prowadzi do złożenia prawnie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Otrzymanie zamówienia zostanie natychmiast potwierdzone e-mailem, lecz nie stanowi jego akceptacji. Zamówienie jest akceptowane w drodze potwierdzenia zamówienia lub, alternatywnie, poprzez potwierdzenie, że produkt został wysłany albo poprzez dostarczenie produktów.

(3) Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie. Na naszą prośbę użytkownik ma obowiązek przekazać kopię dowodu osobistego. Wymagane dane użytkownika muszą być całkowicie zgodne z prawdą. Obowiązek podania prawdziwych danych ma zastosowanie także do danych podawanych dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu podlega naszej Polityce prywatności i zawsze jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych.

Użytkownik ponosi koszty wysyłki zwrotnej, pod warunkiem że towary zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem. Prawo do odstąpienia od zamówienia jest niezależne od roszczeń gwarancyjnych (jeśli istnieją) w przypadku wad produktów (patrz § 10 Gwarancja).

§ 3 Ochrona danych

(1) Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, zapobiegania oszustwom i zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, nie wykluczając możliwości przesyłania informacji marketingowych. Wszelkie dane klienta będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

(2) W przypadku pytań, wątpliwości lub skarg związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt pod adresem privacy(at)3dconnexion.com  lub skontaktowanie się z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych Grupy pod adresem DPO(at)3dconnexion.

(3) Firma 3Dconnexion może udostępnić Państwa dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którym powierzono działania przetwarzania, wyznaczonym jako podmioty przetwarzające dane, gdy wymagają tego Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (np. dostawcy usług w chmurze, inne podmioty w ramach grupy, dostawcy usług istotnych w zakresie świadczenia lub wspierania Usług, czyli, między innymi, firmy świadczące usługi IT, eksperci, konsultanci i prawnicy – firmy powstałe w wyniku fuzji, podziału lub innych przekształceń).

§ 4 Ceny

Ceny podane na naszej stronie internetowej są cenami końcowymi zawierającymi podatki.

§ 5 Umowa

(1) Prezentacja naszych produktów nie może być interpretowana jako wiążąca oferta. Wyłącznie złożone zamówienie stanowi wiążącą ofertę zgodnie z obowiązującym prawem i skutkuje zawarciem wiążącej obie strony umowy kupna-sprzedaży. W przypadku akceptacji takiego zamówienia wyślemy potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną.

(2) „Sprzedającym” w ramach umowy i stroną wystawiającą fakturę jest firma 3Dconnexion SAM, z siedzibą w Monako. Towar wysyłany jest z głównego magazynu 3Dconnexion znajdującego się w Niemczech, dlatego na fakturze widnieje niemiecki numer NIP firmy 3Dconnexion i może zostać doliczony podatek VAT wg obowiązującej lokalnie stawki.

§ 6 Płatność

Płatności można dokonać systemem Paypal, kartą kredytową, kartą debetową (używamy metody szyfrowania Secure Socket Layer do szyfrowania przekazywania danych osobowych). Właścicielem konta bankowego podanego na potwierdzeniu zamówienia, jest firma 3Dconnexion SAM, z siedzibą w Monako.

§ 7 Kupony rabatowe

W ramach specjalnych promocji przyznajemy kupony rabatowe dla naszych klientów, które można wykorzystać tylko w sklepie internetowym. Kod kuponu należy podać podczas procedury zamawiania. Jeden kod można wykorzystać tylko raz i są ważne tylko dla jednego zamówienia. Kupony rabatowe są zbywalne. Kupony mogą podlegać innym ograniczeniom lub definicjom, jeśli tak podano w warunkach. Jeśli kod kuponu nie może być wykorzystany lub straci ważność, wyślemy odpowiednią informację przez finalizacją zamówienia. Kuponu rabatowego nie można wymienić na pieniądze.

§ 8 Zastrzeżenie własności, rozwiązanie w przypadku naruszenia

Zakupione towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty. W przypadku zwłoki w płatności dłuższej niż 10 dni mamy prawo do odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu towarów.

§ 9 Dostawa

(1) Towary są dostarczane zgodnie z wybraną opcją dostawy. Koszty dostawy podano w formularzu zamówienia i są dodatkowo płatne, jak określono na fakturze. Prosimy pamiętać, że dostawa poza granice Unii Europejskiej może prowadzić do poniesienia dodatkowych kosztów, ceł i opłat, które ponosi klient.

(2) Z wyjątkiem tego, co określono w opisie produktu, dostawa zostanie przeprowadzona w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku opóźnień w dostawie poinformujemy Państwa nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania zamówienia. Wszystkie okresy dostawy różniące się od harmonogramu dostaw są wiążące tylko, jeśli potwierdzimy je na piśmie.

(3) Jeśli dostawa nie zostanie dokonana lub zostanie dokonana niezgodnie z umową zakupu, prosimy o powiadomienie. Mamy 2 tygodnie na naprawienie problemu. W przypadku braku zawiadomienia użytkownik traci prawo do wypowiedzenia umowy.

(4) Mamy prawo dokonywać częściowych dostaw w przypadku akceptacji przez użytkownika. Dodatkowe koszty wysyłki obowiązują tylko po wspólnym uzgodnieniu.

§ 10 Anulowanie zamówienia

(1) Mają Państwo prawo do anulowania zamówienia, bez podania przyczyny, w drodze pisemnego powiadomienia (e-mail na adres order_eu(at)3dconnexion.com lub wysyłając towary w ciągu 14 dni na adres:

Rieck Projekt Kontrakt Logistik Hamburg GmbH & Co.
c/o 3Dconnexion
Wennerstorfer Weg 1
21629 Neu Wulmstorf
Niemcy

chyba że umowę zawarto w imieniu firmy. 14-dniowy okres rozpoczyna się od tego, co nastąpiło później: (a) przybycie towarów oraz (b) dostarczenie na piśmie powiadomienia wraz z informacją wymaganą przez prawo. Aby dotrzymać terminu, wystarczy wysłać powiadomienie o anulowaniu lub towary w ciągu 14 dni.

(2) Prawo do cofnięcia zamówienia nie ma zastosowania, jeśli:

  • zamówienie dotyczy dostawy produktów, które wyprodukowano zgodnie ze specyfikacją klienta lub dostosowano do konkretnych potrzeb, które ze względu na stan nie nadają się do odesłania lub podlegają przedawnieniu lub:
  • jeśli zamówienie dotyczy nagrań audio lub wideo albo oprogramowania z pieczęcią, która została zerwana przez klienta.

(3) W przypadku uzasadnionego anulowania wzajemne dostawy i płatności, w tym podjęte korzyści, podlegają zwrotowi. Klient musi zwrócić koszty w zakresie, w którym nie może zwrócić towarów lub ich części albo w zakresie, w którym zwrócone produkty uległy pogorszeniu. Klient nie ma obowiązku zwrotu kosztów, jeśli pogorszenie wynika z testowania produktów. Ponadto można uniknąć obowiązku zwrotu kosztów, jeśli klient nie używa produktów jak ich właściciel i nie prowadzi działań, które mogą zmniejszyć ich wartość. Opłaty manipulacyjne i za wysyłkę mogą obowiązywać, jeśli nie jest to wykluczone przez prawo lub nie stwierdzono inaczej w momencie sprzedaży.

§ 11 Gwarancja

(1) Z zastrzeżeniem kolejnego zdania nasze gwarancje są regulowane przez prawo ustawowe. Jeśli produkt jest wadliwy, dostarczymy nowy produkt lub naprawimy wadę według własnego uznania. Jeśli produktu nie da się naprawić lub nowy produkt także jest wadliwy, klient ma prawo, według własnego uznania, zwrócić produkt w zamian za zwrot pełnej ceny zakupu lub zmniejszyć cenę zakupu.

(2) Informacje na temat gwarancji producenta można znaleźć w dokumencie dotyczącym ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy 3Dconnexion.

§ 12 Ograniczenie odpowiedzialności

Ponosimy odpowiedzialność za szkody inne niż wynikłe z uszkodzenia ciała lub śmierci tylko w takim zakresie, gdy przyczyną jest umyślne zaniedbanie, działanie lub rażące naruszenie obowiązków umownych naszej firmy, pracowników lub podwykonawców.

§ 13 Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały i informacje zawarte na tej stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiały lub informacje zawarte na stronie nie powinny być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji biznesowych, prawnych lub innych.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, 3Dconnexion nie składa jednak żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, wiarygodności, stosowności lub dostępności w odniesieniu do danych na stronie internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich materiałach odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

Niektóre linki na tej stronie prowadzą do stron zewnętrznych, które nie są pod kontrolą 3Dconnexion. Ich aktywowanie oznacza opuszczenie witryny 3Dconnexion. 3Dconnexion nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów, produktów lub usług dostępnych na jakiejkolwiek stronie internetowej, która nie jest pod kontrolą 3Dconnexion.

W zakresie nie zabronionym przez prawo, w żadnych okolicznościach 3Dconnexion nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych stron trzecich za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty działalności lub utraty zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony lub jakichkolwiek materiałów na niej zawartych.

Te zastrzeżenia i wyłączenia podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem monakijskim.

Cały czas podejmowane są środki ostrożności w celu wykrycia wirusów komputerowych i zapewnienia bezpieczeństwa. 3Dconnexion nie może jednak zagwarantować, że strona jest wolna od wirusów i bezpieczna. 3Dconnexion nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wystąpić w wyniku działania wirusa lub naruszenia bezpieczeństwa.

§ 14 Pozostałe warunki

(1) Powyższe Ogólne warunki handlowe oraz każda umowa nimi regulowana podlegają ustawie Monako nr 1383 z dnia 02/08/2011, art. 2-4. Zastosowanie przepisów w jurysdykcji klienta pozostaje bez zmian w zakresie, w którym przepisy takie nie mogą zostać wyłączone w drodze wspólnej ugody.

(2) Powyższe Ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich klientów internetowych, niezależnie od tego, czy posiadają numer identyfikacyjny VAT. Sądy w Monako są właściwe dla rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszego warunków lub umów podlegających pod warunki.

(3) Należy pamiętać, że w odniesieniu do problemów z ochroną danych, główną siedzibą 3Dconnexion jest Monako, dlatego właściwym organem w zakresie ochrony danych osobowych, do którego klient może złożyć skargę, jest organ w Monako.

Z firmą 3Dconnexion można skontaktować się przy pomocy następujących adresów:

Niemcy
3Dconnexion GmbH
Clarita-Bernhard-Str. 18
81249 München
Niemcy

Poza Niemcami
3Dconnexion SAM
info(at)3dconnexion.com
Commercial Register/R.C.I.: 11S05451