Zgodność produktu

Produkty 3Dconnexion są zgodne z przepisami prawa i regulacjami krajów, do których są wysyłane. Zostały zaprojektowane, przetestowane i zatwierdzone, aby spełniały standardy zgodności produktu w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa produktu, środowiska i innych obowiązkowych wymagań prawnych, pod warunkiem, że są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodnie z wymaganiami programów zgodności odpowiednie znaki zgodności widoczne są na etykietach produktów 3Dconnexion, opakowaniach lub w dokumentacji dostarczanej razem z produktami.

1. Zgodność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna to zdolność urządzeń elektronicznych do działania zgodnie z przeznaczeniem w pobliżu innych urządzeń elektronicznych lub w obecności pól elektromagnetycznych. Niezamierzone emisje o częstotliwości radiowej z urządzenia elektronicznego i odporność urządzenia na zakłócenia o częstotliwości radiowej z innych źródeł elektromagnetycznych są objęte kompatybilnością elektromagnetyczną.

CE, EMC Directive 2004/108/EC, standardy EN 55022:2006+A1:2007 oraz EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Unia Europejska: znaki CE używane sa w Unii Europejskiej do określania zgodności z regulacjami EMC Directive 2004/108/EC, które obejmują zarówno wymagania dotyczące emisji, jak i odporności. 3Dconnexion wskazuje stronę odpowiedzialną za produkty na podstawie adresu UE na opakowaniu.

EEA /EFTA: zgodnie z porozumieniem dotyczącym Europejskiego Obszaru Gospodarczego dyrektywa 2004 // 108 / WE ma również zastosowanie w Liechtensteinie, Islandii, Norwegii i innych regionach, na których obowiązuje odpowiednia umowa międzynarodowa.

FCC, Part 15, Class B, standardy ANSI C63.4:2003 oraz CISPR 22:2006 + A1:2007

Kod grantu FCC: 2AAHQ

Stany Zjednoczone AP: w Stanach Zjednoczonych emisje są regulowane przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission – FCC). 3Dconnexion autoryzuje swoje produkty zgodnie z przepisami FCC, część 15, klasa B, stosując procedurę weryfikacji dla produktów z niezamierzonymi radiatorami i stosując procedurę certyfikacji dla produktów z celowymi radiatorami.

IC

Standard:ICES-003, wydanie z 5 sierpnia 2012r.

Numer firmy: 11297A

Kanada:  w Kanadzie wszystkie urządzenia radiowe, urządzenia powodujące zakłócenia i urządzenia końcowe podlegają kanadyjskim przepisom.

RCM, standard: AS/NZS CISPR 22:2006, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 oraz ETSI EN 300 400-2

Znak RCM został zatwierdzony 1 marca 2013 r. jako pojedynczy znak zgodności w celu konsolidacji trzech istniejących znaków zgodności (C-Tick, A-Tick i RCM).

Australia: produkty 3Dconnexion zostały przetestowane zgodnie z FCC 47CFR, część 15, podsekcja C (15.227) ANSI C63.4-1992 i oceniono, że spełniają lub przekraczają wymagania poziomu AS / NZS 3548. Są one zgodne z przepisami dotyczącymi zakłóceń w Australii.

Nowa Zelandia: Australia i Nowa Zelandia zawarły umowę o wzajemnym uznawaniu produktów podlegających przepisom EMC. Znak C-TICK i informacje o zgodności ustanowione w Australii są uznawane w Nowej Zelandii.

VCCI, Class B / Classification code m1

Japonia: Produkty 3Dconnexion są zarejestrowane pod kątem zgodności z Dobrowolną Radą Kontroli Zakłóceń (VCCI).

KC, standards N22 and KN24

Kod grantu KCC: R2P

Korea: produkty 3Dconnexion posiadają certyfikat zgodności z przepisami Koreańskiej Komisji ds. Komunikacji (KCC). Znak zgodności KCC przechodzi do znaku KC. W Korei produkty sprawdzane są zarówno pod kątem norm emisji, jak i odporności i ich zgodności z EMC. Unikalny kod identyfikacyjny znajduje się pod znakiem KC w celu wskazania certyfikacji. Niektóre produkty certyfikowane przed 2011 rokiem mogą nadal wyświetlać znak KCC na etykiecie produktu zamiast znaku KC.

GOST R, standardy IEC 60950-1-2005, 51318.22-99 oraz 51318.24-99

Rosja: w Rosji produkty 3Dconnexion posiadają certyfikaty zgodności wynikające z rosyjskich przepisów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa.

BSMI standard CNS 13438:95-06-01

Taiwan: produkty 3Dconnexion są zgodne z przepisami BSMI dotyczącymi sprzętu komputerowego.

2. Komunikacja bezprzewodowa

Niektóre produkty 3Dconnexion łączą się z komputerami bezprzewodowo. Urządzenia te zostały opracowane, zaprojektowane i przetestowane pod kątem zgodności z wieloma ogólnoświatowymi wymaganiami dotyczącymi łączności bezprzewodowej. Ta zgodność zapewnia, że urządzenia te nie powodują żadnych szkód w sieciach bezprzewodowych. Ponadto firma 3Dconnexion potwierdziła, że urządzenia te nie naruszają przydziałów mocy i częstotliwości w poszczególnych krajach.

Oprócz testów zgodności komunikacji bezprzewodowej w CE (UE), FCC (USA), IC (Kanada), RCM (Australia i Nowa Zelandia), KC (Korea), produkty 3Dconnexion są certyfikowane następującymi znakami zgodności specyficznymi dla komunikacji radiowej:

TELEC

Standard: Artykuł 2 Sekcja 1 Nr 19

Japonia: Sprzęt radiowy używany w Japonii musi spełniać standardy techniczne regulowane przez japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji (MIC).

NCC

Standard: 低功率射頻電機技術規範

Taiwan: Narodowa Komisja ds Komunikacji (National Communications Commission NCC) i prywatne uznane jednostki certyfikujące (RCB) wydają homologację dla wszystkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych o niskiej mocy, które mają być importowane lub sprzedawane na Tajwanie. Sprzęt musi być zgodny ze standardami Tajwanu.

3. Środowisko

3Dconnexion, podczas rozwijania swoich produktów, ma proaktywne podejście do kwestii ochrony środowiska naturalnego, respektując wszystkie krajowe i lokalne przepisy dotyczące produktów i rozszerzając te wymagania na cały asortyment produktów na całym świecie, jeśli takie działanie pozytywnie wpłynie na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo w skali globalnej.

RoHS Directive 2011/65/EU

Unia Europejska: Wszystkie produkty 3Dconnexion przeznaczone do sprzedaży na rynku europejskim po 1 stycznia 2013 r. są zgodne z RoHS 2 (2011/65 / WE), w tym respektują również szczególne ograniczenie dotyczące substancji niebezpiecznych określone w pierwotnej dyrektywie RoHS (2002 / 95 / WE) i ponownie w RoHS 2.

RoHS Chiny, Urząd administracyjny do spraw kontroli zanieczyszczenia spowodowanego przez elektroniczne produkty informacyjne, 27.02.2006

Chiny: Produkty 3Dconnexion nie zawierają 6 substancji objętych ograniczeniami: ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBD). Produkty 3Dconnexion nie będą przeciekać, powodując zanieczyszczenie środowiska przez 10 lat.

Dyrektywa WEEE 2012/19/EU

WEEE-Registration-Number: DE 23666760

Niemcy: 3Dconnexion jest zarejestrowany w krajowym rejestrze WEEE (EAR) i programie zbiorowym i bierze bezpośrednią odpowiedzialność finansową i administracyjną za raportowanie, odzysk i recykling wszystkich produktów 3Dconnexion wprowadzanych na rynek niemiecki.

Inne regiony: W krajach, w których 3Dconnexion nie występuje jako legalnie odpowiedzialny podmiot, 3Dconnexion oczekuje, że lokalny dystrybutor produktów 3Dconnexion przejmie odpowiedzialność za wypełnienie krajowych zobowiązań WEEE.

Dyrektywa dotycząca baterii 2006/66/EC

Niemcy: Produkty 3Dconnexion są zgodne z Dyrektywą dotyczącą baterii (2006/66 / WE). 3Dconnexion jest zarejestrowany w Batteriegesetz-Melderegister jako producent obowiązany i przyjmuje bezpośrednią odpowiedzialność finansową i administracyjną za zgłaszanie i recykling wszystkich produktów 3Dconnexion wprowadzanych na rynek niemiecki.

Inne regiony: W krajach, w których 3Dconnexion nie występuje jako legalnie odpowiedzialny podmiot, 3Dconnexion oczekuje, że lokalny dystrybutor produktów 3Dconnexion przejmie odpowiedzialność za wypełnienie krajowych zobowiązań dotyczących baterii.

Dyrektywa REACH EC 1907/2006

Unia Europejska: Wymagana jest rejestracja substancji, które zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (Substance of Very High Concern – SVHC) powyżej stężenia granicznego wynoszącego 0,1% i powyżej całkowitej wielkości masy/objętość wg SVHC wynoszącej 1 tonę rocznie produkowanej lub importowanej do Unii Europejskiej (UE). Ponieważ 3Dconnexion nie importuje takich substancji, a produkty nie uwalniają substancji chemicznych do środowiska, wymóg ten obecnie nie dotyczy 3Dconnexion.

5. Kompatybilność wieloplatformowa

Zestaw certyfikacji sprzętu na Windows (Hardware Certification Kit – HCK)

Certyfikacja sprzętu na Windows daje klientom pewność, że oprogramowanie, oprogramowanie układowe lub sterowniki produktów zostały przetesowane w systemach operacyjnych Windows i że testy te zakończyły się sukcesem. Produkty 3Dconnexion są certyfikowane i wymienione na liście certyfikowanych produktów Windows.

Umowa licencyjna na uniwersalne logo Apple Mac OS X

Uniwersalne logo Mac jest niezbędną ikoną umożliwiającą identyfikację sprzętu kompatybilnego z Mac. Produkty 3dconnexion są zgodne z wymogami zawartymi w wytycznych dotyczących logo Mac.

Specyfikacja uniwersalnej magistrali szeregowej 2.0

Produkty 3Dconnexion są testowane pod kątem zgodności z celami projektowymi na poziomie interfejsów i mechanizmów.