Zgodność produktu

Produkty 3Dconnexion są zgodne z przepisami prawa i regulacjami krajów, do których są wysyłane. Zostały zaprojektowane, przetestowane i zatwierdzone, aby spełniały standardy zgodności produktu w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa produktu, środowiska i innych obowiązkowych wymagań prawnych, pod warunkiem, że są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodnie z wymogami programów zgodności, 3Dconnexion wizualizuje znaki zgodności na etykietach produktów, opakowaniach lub w dokumentach dostarczanych z produktami.

1. Zgodność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna to zdolność urządzeń elektronicznych do działania zgodnie z przeznaczeniem w pobliżu innych urządzeń elektronicznych lub w obecności pól elektromagnetycznych. Niezamierzone emisje o częstotliwości radiowej z urządzenia elektronicznego i odporność urządzenia na zakłócenia o częstotliwości radiowej z innych źródeł elektromagnetycznych są objęte kompatybilnością elektromagnetyczną.

CE

Dyrektywa EMC 2014/30/EU, dyrektywa RED 2014/53/EU, dyrektywa LVD 2014/35/EU, dyrektywa RoHS 2015/863/EU oraz dyrektywa WEEE 2012/19/EU

Unia Europejska: znaki CE używane sa w Unii Europejskiej do określania zgodności z regulacjami dyrektywy EMC 2014/30/EU, które obejmują zarówno wymagania dotyczące emisji, jak i odporności. 3Dconnexion wskazuje stronę odpowiedzialną za produkty na podstawie adresu UE na opakowaniu.

EEA /EFTA: zgodnie z porozumieniem dotyczącym Europejskiego Obszaru Gospodarczego dyrektywa 2014/30/EU ma również zastosowanie w Liechtensteinie, Islandii, Norwegii i innych regionach, na których obowiązuje odpowiednia umowa międzynarodowa.

UKCA

Oznaczenie i certyfikaty UKCA (UK Conformity Assessed) służą do identyfikacji zgodności produktu z wymaganiami certyfikacji UKCA w Wielkiej Brytanii, które obejmują prawo dotyczące sprzętu radiowego (które obejmuje EMC i bezpieczeństwo produktu) oraz przepisy dotyczące ograniczenia niektórych substancji niebezpiecznych (RoHS).

EAC

Oznaczenie i deklaracja EAC są stosowane w celu wskazania zgodności produktu ze wszystkimi przepisami technicznymi Euroazjatyckiej Unii Celnej.

FCC

FCC część 15, podczęść B, klasa B (sDoC)

Kod grantu FCC: 2AAHQ

Stany Zjednoczone AP: w Stanach Zjednoczonych emisje są regulowane przez Federalną Komisję Łączności (Federal Communications Commission – FCC). 3Dconnexion autoryzuje swoje produkty zgodnie z przepisami FCC, część 15, klasa B, stosując procedurę weryfikacji dla produktów z niezamierzonymi radiatorami i stosując procedurę certyfikacji dla produktów z celowymi radiatorami.

IC

ICES-003 Wydanie 7:2020, klasa B oraz ICES-Gen Wydanie 1:2018 + AMD 1:2021

Numer firmy: 11297A

Kanada: w Kanadzie wszystkie urządzenia radiowe, urządzenia powodujące zakłócenia i urządzenia końcowe podlegają kanadyjskim przepisom.

RCM

AS/NZS 2772.2:2016/AMDT1:2018, norma dotycząca radiokomunikacji (promieniowanie elektromagnetyczne – narażenie człowieka): 2014, AS/NZS CISPR 32:2015+AMD1:2020, IEC 62368-1:2014 (drugie wydanie), AS/NZS 62368.1:2018, AS/NZS 4268: 2017

Stworzony w 2013 roku znak Regulatory Compliance Mark (RCM Mark) zastąpił w Australii zarówno programy certyfikacji C-Tick, jak i A-Tick. Łącząc wymagania dotyczące zgodności dla urządzeń telekomunikacyjnych i testów EME/EMC, RCM Mark zapewnia jedno, zintegrowane podejście do certyfikacji urządzeń bezprzewodowych w Australii i Nowej Zelandii.

Oznaczenie RCM gwarantuje bezpieczeństwo i wydajność urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i bezprzewodowych. Umieszczając znak RCM na produktach i urządzeniach, producenci zaświadczają, że ich urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące normy wymagane dla bezpieczeństwa i wydajności produktu.

KC

KN 32, KN 35, KS X3123:2020

Kod grantu KCC: R2P, dx3

Korea: produkty 3Dconnexion posiadają certyfikat zgodności z przepisami Koreańskiej Komisji ds. Komunikacji (KCC). Znak zgodności KCC przechodzi do znaku KC. W Korei produkty sprawdzane są zarówno pod kątem norm emisji, jak i odporności i ich zgodności z EMC. Unikalny kod identyfikacyjny znajduje się pod znakiem KC w celu wskazania certyfikacji. Niektóre produkty certyfikowane przed 2011 rokiem mogą nadal wyświetlać znak KCC na etykiecie produktu zamiast znaku KC.

BSMI

CNS13438(2006), CNS14336-1 (2010), CNS15663 Sekcja 5 (2013)

Taiwan: produkty 3Dconnexion są zgodne z przepisami BSMI dotyczącymi sprzętu komputerowego.

2. Komunikacja bezprzewodowa

Niektóre produkty 3Dconnexion łączą się z komputerami bezprzewodowo. Urządzenia te zostały opracowane, zaprojektowane i przetestowane pod kątem zgodności z wieloma ogólnoświatowymi wymaganiami dotyczącymi łączności bezprzewodowej. Ta zgodność zapewnia, że urządzenia te nie powodują żadnych szkód w sieciach bezprzewodowych. Ponadto firma 3Dconnexion potwierdziła, że urządzenia te nie naruszają norm przydziałów mocy i częstotliwości w poszczególnych krajach.

Oprócz testów zgodności komunikacji bezprzewodowej w CE (UE), FCC (USA), IC (Kanada), RCM (Australia i Nowa Zelandia), KC (Korea), produkty 3Dconnexion są certyfikowane następującymi znakami zgodności specyficznymi dla komunikacji radiowej.

MIC

Art. 2 sekcja 1 nr 19, zawiadomienia MIC nr 88, załącznik 1 i 43

Japonia: Sprzęt radiowy używany w Japonii musi spełniać standardy techniczne regulowane przez japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji (MIC).

NCC

Regulamin techniczny urządzeń o małej mocy o częstotliwości radiowej (2013) 4.10.1 i 4.10.2

Taiwan: Narodowa Komisja ds Komunikacji (National Communications Commission NCC) i prywatne uznane jednostki certyfikujące (RCB) wydają homologację dla wszystkich telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych o niskiej mocy, które mają być importowane lub sprzedawane na Tajwanie. Sprzęt musi być zgodny ze standardami Tajwanu.

3. Środowisko

3Dconnexion, podczas rozwijania swoich produktów, ma proaktywne podejście do kwestii ochrony środowiska naturalnego, respektując wszystkie krajowe i lokalne przepisy dotyczące produktów i rozszerzając te wymagania na cały asortyment produktów na całym świecie, jeśli takie działanie pozytywnie wpłynie na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo w skali globalnej.

RoHS

RoHS Directive 2015/863/EU

Unia Europejska: Wszystkie produkty 3Dconnexion przeznaczone do sprzedaży na rynku europejskim są zgodne z dyrektywą RoHS 2015/863/EU.

RoHS Chiny

Urząd administracyjny do spraw kontroli zanieczyszczenia spowodowanego przez elektroniczne produkty informacyjne, 01/07/2016.

Produkty 3Dconnexion są zgodne z ograniczeniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych dla ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanego bifenylu (PBB) i polibromowanego eteru fenylowego (PBDE). Produkty 3Dconnexion nie przeciekają i nie powodują zanieczyszczenia środowiska.

Dyrektywa WEEE 2012/19/EU

ElektroG: 23666760

Niemcy: firma 3Dconnexion jest zarejestrowana w krajowym rejestrze WEEE (EAR) i programie zbiorowym, i bierze bezpośrednią odpowiedzialność finansową i administracyjną za raportowanie, odzysk i recykling wszystkich produktów 3Dconnexion wprowadzanych na rynek niemiecki.

Inne regiony: W krajach, w których 3Dconnexion nie występuje jako legalnie odpowiedzialny podmiot, 3Dconnexion oczekuje, że lokalny dystrybutor produktów 3Dconnexion przejmie odpowiedzialność za wypełnienie krajowych zobowiązań WEEE.

Dyrektywa dotycząca baterii 2013/56/EU

BattG: 93671379

Niemcy: Produkty 3Dconnexion są zgodne z Dyrektywą dotyczącą baterii (2013/56/EU). Firma 3Dconnexion jest zarejestrowana w Batteriegesetz-Melderegister jako producent obowiązany i przyjmuje bezpośrednią odpowiedzialność finansową i administracyjną za zgłaszanie i recykling wszystkich produktów 3Dconnexion wprowadzanych na rynek niemiecki.

Inne regiony: W krajach, w których 3Dconnexion nie występuje jako legalnie odpowiedzialny podmiot, 3Dconnexion oczekuje, że lokalny dystrybutor produktów 3Dconnexion przejmie odpowiedzialność za wypełnienie krajowych zobowiązań dotyczących baterii.

 

Dyrektywa REACH EC 1907/2006

Unia Europejska: Wymagana jest rejestracja substancji, które zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (Substance of Very High Concern – SVHC) powyżej stężenia granicznego wynoszącego 0,1% i powyżej całkowitej wielkości masy/objętość wg SVHC wynoszącej 1 tonę rocznie produkowanej lub importowanej do Unii Europejskiej (UE). Ponieważ 3Dconnexion nie importuje takich substancji, a produkty nie uwalniają substancji chemicznych do środowiska, wymóg ten obecnie nie dotyczy 3Dconnexion.

4. Ostrzeżenie o baterii

Produkty bezprzewodowe firmy 3Dconnexion posiadają wbudowane baterie, które nie mogą być serwisowane przez użytkownika.
Nie należy podejmować próby samodzielnej wymiany baterii. Zamiast tego prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy 3Dconnexion w celu uzyskania informacji na temat naprawy lub wymiany.

Istnieje ryzyko wybuchu lub obrażeń ciała w przypadku narażenia baterii na działanie materiałów przewodzących, cieczy, ognia lub ciepła.
Zużyte lub uszkodzone urządzenie, w tym baterie, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.