Ohraničená záruka na hardware 3Dconnexion

Záruční doba - Aktuální produkty

Tři (3) roky + jeden (1) rok:
SpaceMouse Enterprise
Dodatečná jednoletá záruka vyžaduje registraci produktu do 90 dnů od data nákupu. Může být vyžadován doklad o koupi.

Tři (3) roky:
SpaceMouse Pro Wireless, SpaceMouse Pro, SpaceMouse Wireless, SpaceMouse Compact, CadMouse Pro Wireless, CadMouse Pro Wireless Left, CadMouse Pro, CadMouse Compact Wireless, CadMouse Compact, CadMouse Pad, CadMouse Pad Compact, Keyboard Pro with Numpad

Záruční doba - Ukončené produkty

Tři (3) roky:
SpaceExplorer, SpacePilot, SpacePilot Pro, CadMan, SpaceBall 4000, SpaceBall 5000, SpaceMouse Plus USB, SpaceMouse Plus XT USB, SpaceMouse Classic USB

Dva (2) roky:
CadMouse, CadMouse Wireless, SpaceNavigator, SpaceNavigator for Notebooks, SpaceTraveler

Ohraničená záruka

Společnost 3Dconnexion zaručuje původnímu kupujícímu, že váš hardwarový produkt od 3Dconnexion bude bez vad materiálu a zpracování po celou dobu, která je uvedena na obalu vašeho produktu a/nebo obsažena v uživatelské dokumentaci a/nebo dle předchozího odstavce, od data nákupu.

S výjimkou případů, kdy to zakazují platné zákony, je tato záruka nepřenosná a je omezena na původního kupujícího a zemi, kde byl produkt zakoupen.

Tato omezená záruka se nevztahuje a neposkytuje se žádná záruka jakéhokoli druhu, pokud jde o subjektivní nebo estetické aspekty produktu. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít také jiná práva, která se liší podle místních zákonů.

Pokud jde o vady zjištěné po záruční době, neexistuje žádná záruka ani stav jakéhokoli druhu.

Opatření k nápravě

Celkovou odpovědností společnosti 3Dconnexion a vaším výhradním opravným prostředkem v případě jakéhokoli porušení záruky bude dle volby 3Dconnexion (1) oprava nebo výměna produktu, nebo (2) vrácení zaplacené ceny za předpokladu, že se produkt vrátí do místa nákupu nebo na jiné místo, které 3Dconnexion může nasměrovat s kopií dokladu o prodeji nebo datem rozepsaného dokladu. Na jakýkoli náhradní produkt bude poskytována záruka po zbývající část původní záruční doby nebo třicet (30) dnů od data odeslání položky zpět vám, podle toho, co je delší, nebo na jakékoli další období, které může být použitelné ve vaší jurisdikci. 

Mohou být účtovány poplatky za dopravu a manipulaci, s výjimkou případů, kdy to zakazuje platné právo.

3Dconnexion neposkytuje žádné záruky týkající se jiných služeb poskytovaných v rámci této Omezené záruky a zříká se všech povinností (pokud existují) dělnického úsilí nebo neexistence nedbalosti ohledně těchto služeb.

Vyloučení ze záruky

Tato záruka se nevztahuje na problémy nebo škody způsobené (1) nehodou, zneužitím, nesprávným použitím nebo jakoukoli neoprávněnou opravou, úpravou nebo demontáží; (2) nesprávný provoz nebo údržba, použití, které není v souladu s pokyny k výrobku, nebo připojení k nesprávnému napájení; nebo (3) používání spotřebního materiálu, jako jsou náhradní baterie, nedodávané společností 3Dconnexion, s výjimkou případů, kdy takové omezení zakazuje platné právo.

Podpora během záruční doby

3Dconnexion je v rámci této omezené záruky ručitelem. Chcete-li získat pokyny k dosažení plnění této omezené záruky, musíte kontaktovat 3Dconnexion pomoci odkazu na online sekci „Technická podpora“ na našem webu.

Musíte také:

1. Předložit doklad o zaplacení v podobě bona fide, datovaného přijetí nebo faktury (nebo kopie), které prokazují, že jste příjemcem této omezené záruky a že vaše žádost o nápravu je podána v záruční době;

2. Postupovat podle dodacích a jiných pokynů společnosti 3Dconnexion, pokud ta zjistí, že je třeba vrátit celé zařízení nebo jeho část. Chcete-li dosáhnout plnění omezené záruky, musíte odebrat nebo doručit položku buď v původním obalu, nebo v balení, které poskytuje stejnou úroveň ochrany na místě určeném 3Dconnexion.

Pokud je vyžadován jiný postup, technická podpora 3Dconnexion vás poučí.

Nedodržení výše uvedených pokynů může mít za následek zpoždění, může vám způsobit další poplatky nebo může vést ke ztrátě záruky.

Tato omezená záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít také jiná práva, která se liší v závislosti na jurisdikci. Pokud je některá doba této omezené záruky těmito zákony zakázána, je neplatná, ale zbývající část omezené záruky zůstane v plné platnosti a účinnosti, pokud její přidělení rizik nebude podstatně narušeno.

Omezení odpovědnosti

K PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDE 3DCONNEXION ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ, VČETNĚ, NEZAHRNUTÉ, ALE NEZMĚNENÉ NA ZTRÁTY ZISKŮ, PŘÍJMŮ NEBO ÚDAJŮ (PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH) NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY PRO PORUŠENÍ JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA VÁŠ VÝROBEK, I KDYŽ JE 3DCONNEXION INFORMOVÁNA O MOŽNOST TAKÝCH ŠKOD.

 

Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Trvání implikovaných záruk

S VYJÍMKOU ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM JE KDYKOLI IMPLIKOVANÁ ZÁRUKA NEBO PODMÍNKA OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NA TENTO VÝROBEK LIMITOVANÁ OHLEDNĚ DOBY TRVÁNÍ NA DOBU TRVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY NA VAŠ PRODUKT.

Některé jurisdikce neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.
Národní zákonná práva
Žádné další záruky se poskytují

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti 3Dconnexion není oprávněn provádět žádné změny, rozšíření ani doplnění této záruky.