Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité.

Proto společnost 3Dconnexion SAM, jako holdingová společnost skupiny 3Dconnexion, působící v roli správce údajů („3Dconnexion”, „Skupina” nebo „Společnost”), připravila tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady”), abyste mohli porozumět, jakým způsobem se osobní údaje zpracovávají za účelem používání této internetové stránky („Stránka”) a pro související služby, včetně služeb e-commerce („Služby”), se zvláštním zřetelem na Nařízení (EU) č. 679 ze dne 27. dubna roku 2016 (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR – dále jako „Platné předpisy o ochraně osobních údajů”.

Seznamte se prosím s touto stránkou a v případě, že budete mít nějaké dotazy nebo pochybnosti, kontaktujte nás prosím na emailové adrese:
privacy(at)3dconnexion.com

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím Inspektora zabývajícího se ochranou osobních údajů Skupiny na adrese:
DPO(at)3dconnexion.com

1. Koho a čeho se týkají tyto Zásady?

Společnost je správcem osobních údajů (tzn. veškerých informací týkajících se identifikace fyzické osoby nazývané osobou, které se údaje týkají) shromážděných od Vás prostřednictvím Internetové stránky a Služeb, které jsou zpracovávány v souladu s podmínkami nynějších Zásad.

Nynější Zásady a Zásady používání soborů cookies se týkají zpracovávání osobních údajů všech našich uživatelů, včetně těch, kteří využívají Internetovou stránku nebo Služby a nemají účet. Tyto zásady je třeba číst ve spojení s našimi Zásadami použávání souborů cookies a našimi smluvními podmínkami.

Je třeba mít na paměti, že některé z našich Služeb na Internetové stránce můžou být propojené s externími webovými stránkami provozovanými třetími stranami, které provádějí činnosti, za které Společnost nenese odpovědnost. Abyste zjistili více, je třeba zkontrolovat příslušné Zásady týkající se ochrany soukromí pro externí služby.

 

2. Jaké vaši osobní údaje shromažďujeme?

Společnost shromažduje:
(1) údaje, které jste dobrovolně poskytnul Společnosti,
(2) údaje o aktivitách během vstupu a využívání internetové stránky nebo služeb
a
(3) dodatečné informace v závislosti na konkrétním případě.

Především společnost shromažďuje následující údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, adresu a jiné registrační informace, kupříkladu ty, které se udávají přímo během nákupu výrobků z online obchodu, stahování softwaru zdarma, registrace nových výrobků, zúčastnění se soutěže nebo loterie, nebo přihlášení se k účtu na stránkách, pokud to vyžaduje předchozí autorizaci.

3Dconnexion může také shromažďovat: finanční informace k účtování poplatků za výrobky nebo služby zakoupené online prostřednictvím Internetové stránky nebo Služby; informace z jiných zdrojů, jako jsou veřejně dostupné informace na sociálních sítích nebo v komerčních databázích údajů.

Společnost neshromažďuje ani nezpracovává speciální kategorie osobních údajů, proto prosíme o nezasílání ani nezpřístupňování informací obsažených v speciálních kategoriích osobních údajů (např. informace týkajících se rasového nebo etnického původu, politické názory, náboženství a přesvědčení, zdravotní údaje, informace z rejstříku trestů nebo členství v odborech) na Internetové stránce, prostřednictvím Služeb nebo jiným způsobem.

3. Proč shromažďujeme a použáváme vaši osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

a) umožnění používání webových stránek a služeb, zpracování plateb nebo objednávek;

b) provádění měření a zlepšování služeb a jejich důležitých funkcí;

c) zlepšování uživatelských zkušeností během využívání webových stránek nebo služeb;

d) poskytování služeb zákazníkům a odpovídání na dotazy v závislosti na konkrétním případě;

e) zajištění dodržování platných předpisů, reagování na požadavky ze strany veřejných nebo státních orgánů;

f) ochrana práv společnosti, když společnost v dobré víře uznává, že zpracování osobních údajů je nezbytné k: (1) ochraně svých práv nebo jejich prosazování; (2) ochraně bezpečnosti a soukromí uživatelů internetových stránek nebo služeb; (3) ochraně před případnými zneužitími nebo hrozbami;

g) dokončení fúze nebo prodeje aktiv, když přenos informací o Vás internetovým stránkám nebo transakčním stranám je součástí dané transakce;

h) po poskytnutí dodatečného souhlasu a bez újmy pro naše oprávněné zájmy, pokud to je povolené příslušnými ustanoveními týkajícími se ochrany osobních dat, pro zasílání personalizovaných marketingových informací prostřednictvím automatizovaných (např. e-mail, sms, mms, fax, automatický telefonický hovor) a neautomatizovaných (např. dopisy a telefonní hovory s operátorem) prostředků;

i) po udělení dodatečného souhlasu pro zpřístupnění Vašich osobních údajů našim důvěryhodným obchodním partnerům, za účelem obdržení jejich marketingových a propagačních informací.

Pokud údaje o Vás nejsou osobní údaje nebo byly řádně anonymizovány, můžeme je používat pro další účely nebo je zpřístupnit třetím stranám, v závislosti na konkrétním případě.

4. Na jakém právním základě můžeme zpracovávat osobní údaje?

Zpracováváme Vaše údaje pro následující účely:

a) část 3, písmena od a) do d) nynějších Zásad, protože je to nutné pro provozování webových stránek a poskytování služeb;

b) část 3, písmena e) nynějších Zásad, protože je to nutné v souladu s platnými právními předpisy;

c) část 3, písmena od f) do g) nynějších Zásad, protože je to založeno na oprávněných zájmech společnosti, v závislosti od konkrétního případu.

d) část 3, písmeno h) a i) nynějších Zásad, pokud k tomu dojde po udělení dodatečného souhlasu a, pokud je to možné a je to alternativou pro souhlas, na základě oprávněného zájmu společnosti. Tyto činnosti zpracovávání údajů nejsou povinné a je možné s nimi nesouhlasit nebo zrušit svůj souhlas kdykoliv prostřednictvím postupů popsaných v části 10 nynějších Zásad.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Společnost bude zpracovávat osobní údaje tak dlouho, jak to bude nutné k dosažení zamýšlených cílů, v souladu s části 3 nacházející se výše. V každém případě se používá následující období pro uchovávání údajů:

a) údaje shromážděné pro účely popsané v části 3, písmeno od a) do d), budou uchovávány pouze po potřebnou dobu nutnou k návštěvě internetových stránek nebo využívání služeb;

b) údaje shromážděné pro účely popsané v části 3, písmeno e), budou uchovávány po dobu 10 let, aby bylo možné reagovat na přání osob, kterých se údaje týkají a také aby byla zajištěna shoda s příslušnými zákony, v závislosti na konkrétním případě;

c) údaje shromážděné pro účely popsané v části 3, písmeno f) a g), budou uchovávány pouze za účelem dosáhnutí oprávněných zájmů společnosti;

d) údaje shromážděné pro účely popsané v části 3, písmeno h) a i), budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů, pro které byly shromážděny, avšak ne déle než po dobu 3 roky;

e) údaje shromážděné pro účely popsané v části 3, písmeno i), budou uchovávány v souladu s pravidly a lhůtami pro uchovávání, které byly přijaty našimi důvěryhodnými třetími stranami, působícími jako správci údajů.

6. Jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje?

Pro výše uvedené účely jsou údaje zpracovávány elektronicky a ručně a jsou chráněny vhodnými bezpečnostními prostředky. V tomto rozsahu, i přesto že společnost používá vhodné administrační, technické, fyzické a osobní prostředky k ochraně osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným používáním, zveřejněním nebo změnami, nemůže zaručit vyloučení všech digitálních hrozeb.

7. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Pro účely shodné s těmi, které jsou uvedené v části 3 nynějších Zásad, může společnost zpřístupňovat osobní údaje následným kategoriím příjemců nacházejícím se v Evropském hospodářském prostoru (EHP), v souladu s ustanoveními části 7 nacházejícími se níže:

a) Jiné společnosti ze Skupiny, v závislosti na konkrétním případě;

b) Externí dodavatelé služeb, kterým bylo pověřeno zpracovávání, kteří jsou určeni jako zpracovavatelé údajů, pokud to vyžadují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů (např. poskytovatelé cloudových služeb, ostatní subjekty v rámci skupiny, poskytovatelé služeb souvisejících v rámci poskytování nebo podpory služeb, čili mezi jinými společnosti poskytujícími služby IT, odborníci, konzultanti a právníci – společnosti vytvořené v důsledku fúze, rozdělení nebo jiných změn);

c) Příslušné veřejné orgány, aby byly dodrženy platné zákony;

d)  Důvěryhodní obchodní partneři se souhlasem uživatele.

8. Jsou Vaše osobní údaje poskytování do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány do zemí EHP, stejně tak i do zahraničí, obzvláště do USA.

Některé země mimo EHP jsou uznávány Evropskou komisí jako poskytovatelé příslušné úrovně ochrany údajů v souladu s normami v EHP. Úplný seznam těchto zemí je dostupný zde.

Je třeba mít na paměti, že během poskytování Vašich osobních údajů za hranice EHP, budou přijatá vhodná bezpečnostní opatření, aby bylo možné zajistit dodržování platných předpisů týkajících se osobních údajů.

9. Nezletilí mladší 18 let.

Tato internetová stránka není určená osobám mladším 18 let, a společnost vědomě neshromažďuje osobní údaje od nezletilých osob.

10. Jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

V libovolné chvíli a bez dodatečných poplatků můžete kdykoliv využít následujícího práva:

a) právo na získání informaci ohledně účelu a způsobu zpracování;

b) právo na přístup k údajům;

c) právo získat kopii údajů uchovávaných v zahraničí a informace týkající se místa, ve kterém jsou uchovávány;

d) právo na aktualizaci, úpravu nebo integraci údajů;

e) právo odstranit, anonymizovat nebo zablokovat údaje;

f) právo omezit zpracování údajů;

g) právo vznést námitky vůči úplnému nebo částečnému zpracování, také pokud se to týká automatizovaného způsobu, včetně profilování;

h) právo odvolat souhlas se zpracováním údajů;

i) právo kontaktovat Inspektora ve věci ochrany osobních údajů, v závislosti na konkrétním případu;

j) právo podat stížnost konkrétnímu vnitrostátnímu úřadu ve věci ochrany osobních údajů nebo soudnímu orgánu. Prosíme mějte na paměti, že hlavní sídlo Skupiny se nachází v Monako, proto příslušným orgánem ve věci ochrany osobních údajů je Monako.

k) právo na přenos dat (tzn. obdržení elektronické kopie osobních údajů, pokud je chcete přenést k sobě nebo k jinému správci).

V případě dotazů nebo pochybností se obraťte prosím na nás prostřednictvím emailové adresy privacy(at)3dconnexion.com nebo kontaktujte Inspektora ve věci ochrany osobních údajů prostřednictvím emailové adresy DPO(at)3dconnexion.com.

11. Google reCAPTCHA

Pro zajištění dostatečné bezpečnosti dat při podávání formulářů využíváme v některých případech službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street 4, Dublin, D04 E5W5, Irsko (“Google”). Tato funkce se používá k rozlišení toho, zda je vstup proveden fyzickou osobou nebo zda je zneužíván robotem a automatizovaným zpracováním. Služba zahrnuje zaslání adresy IP a veškerých dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a provádí se v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR na základě našich oprávněných zájmů a stanovení individuální vůle akcí na internetu a prevence zneužívání a spamu. Použití služby Google reCAPTCHA může také vést k přenosu osobních údajů na server společnosti Google LLC v USA.

V případě přenosu osobních údajů do společnosti Google LLC se sídlem v USA je společnost Google LLC certifikována pro americko-evropskou úmluvu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad se zákony EU o ochraně osobních údajů. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Další informace o zásadách Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12. Změny a aktualizace

Nynější Zásady platí od data uvedeného v úvodu. Společnost může změnit nebo doplnit tyto Zásady také prostřednictvím příloh nebo dodatků k příslušným ustanovením týkajícím se ochrany osobních údajů. Budete o těchto změnách pravidelně informováni s dostatečným předstihem.