Shoda výrobků

Produkty 3Dconnexion jsou v souladu se zákony a předpisy v zemích, do kterých dodáváme. Jsou navrženy, testovány a schváleny tak, aby splňovaly standardy shody výrobků pro elektromagnetickou kompatibilitu, bezpečnost výrobků, životní prostředí a další povinné regulační požadavky, jsou-li použity pro zamýšlený účel.

Jak vyžaduje program shody, 3Dconnexion vizualizuje značky shody buď na etiketě produktu, na obalu, nebo v Důležitých informacích dodávaných s produkty.

1. Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetická kompatibilita je schopnost elektronických zařízení pracovat tak, jak je zamýšleno, v blízkosti jiných elektronických zařízení nebo v přítomnosti elektromagnetických polí. Do elektromagnetické kompatibility jsou zahrnuty neúmyslné vysokofrekvenční emise z elektronického zařízení a odolnost zařízení vůči vysokofrekvenčnímu rušení z jiných elektromagnetických zdrojů.

CE

Směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice RoHS 2015/863/EU a směrnice WEEE 2012/19/EU.

Evropská unie: Označení CE se v Evropské unii používá k identifikaci shody s předpisy: Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, která zahrnuje požadavky na emise i odolnost. Společnost 3Dconnexion identifikuje odpovědnou stranu výrobků podle adresy EU na obalu.

EHP /EFTA: Podle dohody týkající se Evropského hospodářského prostoru platí směrnice 2014/30/EU také v Lichtenštejnsku, na Islandu, v Norsku a na dalších územích, kde platí příslušná mezinárodní dohoda.

UKCA

Označení a certifikáty UKCA (UK Conformity Assessed) se používají k identifikaci shody výrobku s požadavky certifikace UKCA ve Spojeném království, které se týkají zákona o rádiových zařízeních (zahrnujícího EMC a bezpečnost výrobků) a právních předpisů o omezení některých nebezpečných látek (RoHS).

EAC

Označení a prohlášení EAC se používá k označení shody výrobku se všemi technickými předpisy Euroasijské celní unie.

FCC 

FCC část 15, podčást B, třída B (sDoC)

Kód příjemce FCC: 2AAHQ

Spojené státy americké: V USA jsou emise regulovány Federální komisí pro komunikace (FCC). Společnost 3Dconnexion autorizuje své výrobky podle předpisů FCC, část 15, třída B pomocí postupu ověřování pro výrobky s neúmyslnými zářiči a pomocí postupu certifikace pro výrobky s úmyslnými zářiči.

IC

ICES-003 vydání 7:2020, třída B a ICES-Gen vydání 1:2018 + AMD 1:2021.

Číslo společnosti: 11297A

Kanada: V Kanadě podléhají všechny rádiové přístroje, zařízení způsobující rušení a koncová zařízení kanadským předpisům.

RCM

AS/NZS 2772.2:2016/AMDT1:2018, Norma pro rádiové komunikace (elektromagnetické vyzařování – expozice člověka): 2014, AS/NZS CISPR 32:2015+AMD1:2020, IEC 62368-1:2014 (druhé vydání), AS/NZS 62368.1:2018, AS/NZS 4268: 2017.

Značka RCM (Regulatory Compliance Mark), vytvořená v roce 2013, nahradila v Austrálii oba certifikační programy C-Tick a A-Tick. Spojením požadavků na shodu telekomunikačních zařízení a testování EME/EMC poskytuje značka RCM Mark jednotný, integrovaný přístup k certifikaci bezdrátových zařízení v Austrálii a na Novém Zélandu.

Značka RCM zajišťuje bezpečnost a výkon telekomunikačních, elektrických a bezdrátových zařízení. Umístěním značky RCM na výrobky a zařízení výrobci osvědčují, že jejich zařízení splňují všechny platné normy požadované pro bezpečnost a výkonnost výrobků.

KC

KN 32, KN 35, KS X3123:2020

Kód příjemce dotace KCC: R2P, dx3

Korea: Produkty 3Dconnexion jsou certifikovány pro shodu s předpisy Korejské komunikační komise (KCC). Značka shody KCC přechází na značku KC. Výrobky podléhají v Koreji emisním i imunitním normám pro shodu s EMC. Pod značkou KC je umístěn jedinečný identifikační kód, který označuje certifikaci.

BSMI

CNS13438(2006), CNS14336-1 (2010), CNS15663 oddíl 5 (2013)

Tchaj-wan: Produkty 3Dconnexion jsou v souladu s předpisy BSMI pro zařízení informačních technologií.

2. Bezdrátová komunikace

Některé z produktů 3Dconnexion mohou pracovat s bezdrátovými funkcemi. Tato zařízení jsou vyvíjena, navržena a testována tak, aby vyhovovala mnoha bezdrátovým požadavkům po celém světě. Tato shoda zajišťuje, že tato zařízení nepoškodí bezdrátové sítě. Kromě toho společnost 3Dconnexion ověřila, že tato zařízení neporušují žádné přidělení výkonového a frekvenčního spektra pro jednotlivé země.

Kromě testování souladu s bezdrátovou komunikací v zemích CE (EU), FCC (USA), IC (Kanada), RCM (Austrálie a Nový Zéland), KC (Korea)) jsou produkty společnosti 3Dconnexion certifikovány také následujícími značkami shody se specifickou radiokomunikací.

MIC 

Článek 2 oddíl 1 č. 19, oznámení MIC č. 88, příloha 1 a 43

Japonsko: Rádiová zařízení používaná v Japonsku musí odpovídat technickým normám upraveným japonským Ministerstvem vnitra a komunikací (MIC).

NCC

Technické předpisy pro nízkovýkonná radiofrekvenční zařízení (2013) 4.10.1 a 4.10.2

Tchaj-wan: Národní komise pro komunikace (NCC) a soukromé uznané certifikační orgány (RCB) vydávají schválení typu pro všechna telekomunikační koncová zařízení a nízkovýkonová rádiová zařízení, která mají být dovážena nebo prodávána na Tchaj-wanu. Zařízení musí splňovat tchajwanské normy.

3. Životní prostředí

3Dconnexion zaujímá aktivní přístup k vývoji produktů pro životní prostředí tím, že posuzuje všechny vnitrostátní nebo místní právní předpisy týkající se produktů a rozšiřuje požadavky tak, aby se vztahovaly na celý náš sortiment výrobků na celém světě, pokud by taková akce pozitivně přispěla k celosvětovému životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti.

RoHS

Směrnice 2015/863/EU

Evropská unie: Všechny výrobky 3Dconnexion určené k prodeji na evropském trhu jsou v souladu se směrnicí RoHS 2015/863/EU.

Čína RoHS

Správní opatření o kontrole znečištění způsobeného elektronickými informačními výrobky, 1. 7. 2016.

Výrobky 3Dconnexion splňují požadavky na omezení nebezpečných látek pro olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromovaný bifenyl (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE). Výrobky 3Dconnexion neuniká a nezpůsobuje znečištění životního prostředí.

Směrnice 2012/19/EU o OEEZ

ElektroG: 23666760

Německo: Společnost 3Dconnexion je registrována v národním registru OEEZ (EAR) a kolektivním systému a přebírá přímou finanční a administrativní odpovědnost za vykazování, využití a recyklaci všech výrobků 3Dconnexion uvedených na německý trh.

Ostatní regiony: V České republice je společnost 3Dconnexion založena v roce 2007: V zemích, kde společnost 3Dconnexion není právně odpovědnou stranou, společnost 3Dconnexion očekává, že příslušný místní distributor převezme odpovědnost za splnění národních povinností týkajících se OEEZ.

Směrnice o bateriích 2013/56/EU

BattG: 93671379

Německo: Výrobky 3Dconnexion jsou v souladu se směrnicí o bateriích (2013/56/EU). Společnost 3Dconnexion je registrována v BattG jako povinný výrobce a přebírá přímou finanční a administrativní odpovědnost za vykazování a recyklaci všech výrobků 3Dconnexion uvedených na německý trh.

V zemích, kde společnost 3Dconnexion není právně odpovědnou stranou, společnost 3Dconnexion očekává, že příslušný místní distributor převezme odpovědnost za splnění vnitrostátních povinností týkajících se recyklace baterií.

Směrnice REACH ES 1907/2006

Evropská unie: (SVHC) nad koncentrační limit 0,1 % a nad celkovou hmotnost/objem 1 tuny SVHC ročně vyrobených nebo dovezených do Evropské unie (EU). Vzhledem k tomu, že společnost 3Dconnexion takové látky nedováží a výrobky obvykle neuvolňují chemické látky do životního prostředí, tento požadavek se v současné době na společnost 3Dconnexion nevztahuje.

4. Upozornění na baterii

Bezdrátové produkty 3Dconnexion obsahují baterie, které nejsou určeny k použití.
Nepokoušejte se baterie vyměňovat sami. Místo toho se obraťte na technickou podporu společnosti 3Dconnexion, která vám poskytne informace o opravě nebo výměně.

Při kontaktu baterií s vodivými materiály, kapalinou, ohněm nebo teplem hrozí nebezpečí výbuchu nebo zranění osob.
Spotřebované nebo poškozené zařízení včetně baterií zlikvidujte v souladu s místními zákony.